Informace o projektu

7.01.2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanostOPLZZ

 • Číslo a název prioritní osy
  3 Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Číslo a název oblasti podpory
  3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
 • Název globálního grantu
  Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
 • Název projektu
  Firemní školka pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
 • Registrační číslo projektu
  CZ.1.04/3.4.04/54.00272
 • Celkové náklady projektu
  7 998 609,00 Kč

Doba realizace projektu
1. listopad 2010 až 31. říjen 2013

Popis projektu

Projekt vzniku firemní školky je zaměřen na podporu zaměstnanců/kyň KZ MNUL, kteří potřebují podporu v zaměstnání ve formě zajištění péče o své děti předškolního věku po dobu výkonu svého povolání. Potřeba zajištění péče o děti předškolního věku vzešla z řad samotných zaměstnanců/kyň (především žen-matek), kteří své stanovisko vyjádřili v dotazníkovém šetření.

Hlavním cílem tohoto projektu je vybudovat firemní školku a zajistit tak možnost rychlého a plnohodnotného návratu do pracovního procesu pro jinak znevýhodněné skupiny osob (rodiče s malými dětmi předškolního věku). To následně povede ke zlepšení kvality poskytované lékařské a ošetřovatelské péče a následně se to odrazí ve sledovaných indikátorech kvality, zejména ve spokojenosti pacientů. Vedlejším cílem projektu je zaměstnancům/kyním KZ MNUL (rodičům vracející se především z rodičovské dovolené) poskytnout poradenské služby orientované na pedagogicko/psychologickou i zdravotní pomoc při výchově dětí, dále bude zajištěno poradenství pro celé rodiny v oblasti pravidelného cvičení s dětmi a výchovy ke zdravému životnímu stylu. Paleta nabízených služeb týkající se zajištění výchovy a vzdělávání dětí zaměstnanců/kyň bude rozmanitá: vedle klasických výchovných a vzdělávacích aktivit firemní školky (rozvoj rozumových, řečových, pohybových, pracovních, výtvarných, hudebních schopností a hygienických návyků přiměřených k věku dítěte, pobyt na čerstvém vzduchu, zajištění dostatečného spánku a osobní hygieny dětí) poskytne KZ MNUL pedagogicko/psychologickou či zdravotní péči během pobytu ve firemní školce, canisterapii poskytovanou akreditovanými terapeuty, s nimiž má KZ MNUL navázanou spolupráci, výchovu ke zdravému životnímu stylu zajištěnou certifikovanými specialisty, základní zásady pravidelného cvičení a další doplňující aktivity.

Projekt přinese zvýšení počtu zaměstnanců/kyň a sníží riziko problematického uplatnění na trhu práce pro rodiče (matky/otce) po ukončení rodičovské dovolené.

Cíle projektu

Cílem projektu je nastolit systém slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců/kyň KZ MNUL, a to prostřednictvím zajištění služeb péče o děti předškolního věku. Cílem projektu je vybudování firemní školky a zajistit tak možnost rychlého a plnohodnotného návratu do pracovního procesu pro jinak znevýhodněné skupiny osob-rodiče s dětmi předškolního věku. Tím dojde také k doplnění chybějícího stavu zdravotnického personálu.

Hlavní cíl projektu je v souladu s globálním a se specifickým cílem OP LZZ Oblast podpory 3.3.4. Jedná se o odstranění nerovnosti především žen, kterým je vhodné vytvořit podmínky pro umožnění sladění pracovního a rodinného života. Soulad s globálním cílem OP s cílem projektu je prosadit cílená opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a především vytvoření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. Soulad se specifickým cílem OP s cílem projektu je podpora a rozvoj služeb péče o děti a usnadnění přístupu k nim za účelem sladění pracovního a rodinného života jejich rodičů. Pro kvalitní poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče je třeba dostatek personálu. V KZ MNUL jsou převažujícím zdravotnickým personálem ženy-matky. Rodinné povinnosti či závazky žen (péče o dítě) limitují především ženám brzký návrat z rodičovské dovolené. Z tohoto faktu je nutné zajistit služby denní péče o děti předškolního věku a dát možnost především ženám vrátit se plnohodnotně zpět do pracovního procesu a snížit tak nezaměstnanost žen-matek. Dalším aspektem posilující vznik firemní školky je skutečnost, že pokud zaměstnanci/kyně vědí, že mají své děti řádně zajištěny, nepracují ve zbytečném stresu a jimi poskytovaná péče je o to kvalitnější. Dostupnost firemní školky na pracovišti zlepší i možnost kariérního postupu, uvolní časový prostor pro nezbytné celoživotní vzdělávání nerealizovatelné samostudiem a umožní výkon povolání ve směnném provozu a nárazovou pracovní zátěž (příslužby). Vedlejším aspektem pro vznik firemní školky je nedostatek mateřských škol v blízkosti KZ MNUL. Školky, které jsou využívány zaměstnanci/kyněmi KZ MNUL, nepokryjí svou otevírací dobou potřeby zaměstnanců/kyň KZ MNUL ke svým pracovním závazkům. Potřebnost/poptávku projektu po vzniku firemní školky v KZ MNUL dokazuje i provedené dotazníkové šetření mezi zaměstnanci/kyněmi KZ MNUL. Firemní školka vznikne v prostorách KZ MNUL, což bude mít pozitivní dopad na vztah rodič-dítě.

Cílové skupiny

Projekt je zaměřen na zaměstnance/kyně KZ MNUL, kteří pečují o děti předškolního věku a kteří se nemohou plnohodnotně zapojit do pracovního procesu, pokud nemají zajištěnou péči o své děti předškolního věku. Pomocí pro ně bude právě vybudování firemní školky pro zajištění kariérního postupu, nepřerušené odborné kvalifikace, posílení vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec/kyně a tím zvýšit šanci jejich uplatnění na trhu práce. Zaměstnanci/kyně KZ MNUL se pozitivně vyjádřili ke vzniku firemní školky v provedeném dotazníkovém šetření. Počet podpořených zaměstnanců/kyň bude omezen kapacitou volných míst v založené firemní školce.

Odkazy na web:

Fondy Evropské unie
Evropský sociální fond v ČR

Prezentace projektu:

Prezentace projektu na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR