O nás

Dobrý den a vítejte na našich stránkách....

FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA „ U Borovice" KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a.s.

Realizace projektu „Firemní školka pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.", reg. č. CZ.1.04/3.4.04/54.00272 byla k 31. říjnu 2013 ukončena. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt vzniku firemní školky byl zaměřen na podporu zaměstnanců/kyň KZ MNUL, formou zajištění péče o své děti předškolního věku po dobu výkonu svého povolání. Cílem projektu bylo nastolit systém slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců/kyň KZ MNUL, a to prostřednictvím zajištění služeb péče o děti předškolního věku a zajistit tak možnost rychlého a plnohodnotného návratu do pracovního procesu pro jinak znevýhodněné skupiny osob-rodiče s dětmi předškolního věku.

V blízkosti KZ MNUL je velký nedostatek mateřských škol a školky v centru nebo na sídlištích, které jsou využívány i zaměstnanci/kyněmi KZ MNUL, nepokryjí svou otevírací dobou potřeby zaměstnanců/kyň KZ MNUL ke svým pracovním závazkům.

Naše firemní školka je umístěna přímo v areálu nemocnice, čímž se maximálně redukuje časová náročnost předávání a přebírání dětí z/do školky ve vazbě na pracovní rozvrhy zaměstnanců/kyň v nepřetržitých provozech.

Součástí školky je park, který děti využívají při pobytu venku. Lesík vzrostlých borovic děti chrání v parném létě před sluncem a poskytuje velké množství přírodního materiálu ke hraní. Borové šišky, modřínové větvičky, kapradí, klacíky, kůru, mech a drobné kamínky děti využívají ke stavbám lesních chaloupek. Mimo to mají k dispozici veliké pískoviště, auta, lopaty, hrabičky a jiné hračky pro rozvoj tvořivé hry.

Klouzačka, hrazdičky, houpačky jsou dětmi využívány téměř celý školní rok. V zimě pak staví sněhuláka, který ráno děti ve školce vítá.

Výchovně - vzdělávací program, zaměřený na zdravý životní styl, je sestavený přímo pro tuto MŠ a podle něj jsou vypracovány i jednotlivé třídní plány. Splňují všechny požadavky, které jsou předepsány MŠMT.

Pobyt dětí ve školce je zpestřen rozmanitými akcemi pro děti i pro rodiče s dětmi. Po celou dobu projektu byly využívány pomůcky, hračky pro děvčátka i chlapce, metodické pomůcky a materiály pro pedagogy.

Děti jsou vedeny při hrách k šetrnému zacházení s hračkami, hezkému vztahu k přírodě a k empatickému přístupu k sobě samým.

Ve výchově je kladen důraz na úctu k rodičům a starším lidem, ve vzdělávacích činnostech na harmonický rozvoj každého dítěte.

Do školky chodí děti 3 - 6 leté, a to do dvou tříd. Mladší „Berušky" a starší „Šmoulové" jsou kamarádi, kteří se dobře znají a hrají si společně třeba na školním hřišti, na vycházkách a na výletech .

Všichni zaměstnanci mateřské školky se snaží dětem vytvořit klidné a pohodové klima, aby se do školky těšily a bavily je činnosti, které jim s velkou důkladností učitelky a vychovatelky na každý den připravují.

Jak je výše uvedeno, projekt byl k 31. říjnu 2013 ukončen. Vzhledem k vysokým nárokům na zajištění kvalitního chodu školky jak po stránce výchovné, tak i provozní a ve snaze školku stabilizovat a zajistit tak její provoz i v dalších letech, byla podána žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení.

Po splnění všech náležitostí včetně podkladů, potřebných pro podání žádosti byla naše školka v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 148 zákona č. 561/2004 Sb. do rejstříku škol a školských zařízení zapsána.

Helena Klatovská, vedoucí odboru služeb
Lenka Šteslová, pověřená řízením FMŠ

ZÁPIS DÍTĚTE DO ŠKOLKY

Zápis dětí probíhá v průběhu celého roku a nástup je možný během roku kdykoli (po dohodě). Rozdělení dětí do tříd je stanoveno věkem, popř. schopnostmi a dovednostmi - smíšené věkové skupiny 3 - 6 let.

PROSTORY ŠKOLKY

Prostory naší školky se skládají ze vstupní chodby, šatny, ředitelny, jídelny (vč. kuchyně), zázemí pro personál (kabinet), třídy (T1) s vlastní umývárnou a pomocnou místností, třídy (T2) s vlastní umývárnou a pomocnou místností a skladu pro ukládání materiálu pro výtvarné, pracovní, tělovýchovné či jiné činnosti. Prostory školky odpovídají stanovené hygienické normě.

Galerie naší školky »

Zájmové činnosti

Abychom dětem zpestřili pobyt ve školce a zároveň jim umožnili rozvoj rozmanitých dovedností, připravujeme pro děti různé speciální programy. Děti mohou v zimních měsících využít pravidelné předplavecké přípravy a během celého roku se mohou účastnit canisterapie, výtvarných činností, matematických činností, hudebně pohybových činností, dramatických činností a jazykových činností (angličtina).